strona główna  Deklaracja dostępności
 

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-15.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

bullet

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Puszkarska, agnieszka.puszkarska@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (83) 371-29-67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Główne wejście do budynku zlokalizowane od ulicy Partyzantów i Kossaka posiada barierę w postaci schodów. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W określonych godzinach dostępne są dwa wejścia na halę sportową, które są wyposażone w podjazdy: od strony osiedla na ul. Partyzantów oraz od strony ul. Kossaka. Na parterze w łączniku hali sportowej z głównym budynkiem znajduje się podjazd dla wózków, umożliwiający swobodne przemieszczanie się pomiędzy halą sportową a budynkiem szkoły.

  2. W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień ani toalet dla osób niepełnosprawnych.

  3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.