strona główna  
 

 

   Deklaracja korzystania z witryny e - dziennika dla rodziców/uczniów   Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, instrukcja korzystania -  pobierz plik

     

           

administrator e-dziennika w szkole -  kontakt infapw@poczta.fm


Dziennik elektroniczny w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim

1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej zwany dalej dziennikiem elektronicznym, w którym dokumentuje się przebieg nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii, godzin z wychowawcą.

3. Elektroniczny rejestr dokumentacji szkolnej ma zadanie wspomagać bieg informacji i dokumentów w szkole oraz usprawniać przepływ informacji między szkołą a rodzicami  i uczniami.

4. Dziennikiem elektronicznym zarządza administrator systemu. Jest to osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

5. Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację postanowień Wewnątrzszkolnego Oceniania i Przedmiotowych Systemów Oceniania.

6.Wszystkie informacje zawarte w systemie dziennika elektronicznego są poufne i nie można ich udzielać osobom nieuprawnionym i postronnym.

7. Wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć w dzienniku elektronicznym jest równoznaczne     z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

8. Wpisów w dzienniku elektronicznym należy dokonywać na bieżąco, w przypadku awarii systemu lub awarii połączeń wpisu należy dokonać niezwłocznie po dokonaniu naprawy.

9. Nauczyciele są zobowiązani przestrzegać zasad zapewniających ochronę danych osobowych według obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 a) logowanie do systemu należy przeprowadzać tak, aby osoby postronne nie miały wglądu do danych;

 b) każdorazowo należy się wylogować, jeżeli nauczyciel odchodzi od komputera;

10. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami oraz we wrześniu na godzinie z wychowawcą rodzice i uczniowie są instruowani przez wychowawcę o możliwości oraz sposobie korzystania z dziennika elektronicznego.

11. Rodzice uczniów mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego w celu monitorowania procesów edukacyjnych podopiecznych.

12. Korzystanie z dziennika elektronicznego nie zwalnia rodzica z udziału w zebraniach ani z kontaktów indywidualnych ze szkołą.

13. Szkoła może prowadzić dziennik zajęć edukacyjnych także w formie papierowej.

 

Zasady wstawiania ocen, w tym ocen śródrocznych i rocznych

1.      Nauczyciel wprowadzający ocenę do dziennika zobowiązany jest do podania wagi oceny i uzupełnienia informacji dotyczącej  opisu i kategorii tej oceny.

2.      Waga oceny cząstkowej wystawionej uczniowi, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem może być równa 1,2, lub 3.

3.       Ocena uzyskana z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu jest wpisywana jako kolejna w dzienniku lekcyjnym.

4.        Przy ustalaniu oceny śródrocznej nauczyciel przedmiotu bierze pod uwagę średnią ważoną wyliczoną w dzienniku elektronicznym ze   wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia w pierwszym semestrze.

5.       Ocenę roczną ustala się na podstawie średniej ważonej wyliczonej w dzienniku elektronicznym z ocen uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym.

6.       Przyjmuje się następujący schemat przeliczania średniej ważonej na ocenę śródroczną i roczną:

Celujący ……………….5,75 – 6,00
Bardzo dobry ………… 4,75 – 5,74
Dobry …………………. 3,75 – 4,74
Dostateczny ………….. 2,75–3,74
Dopuszczający ……… .1,75 – 2,74
Niedostateczny ………. 0,00 – 1,74

7.       Nauczyciel może o jeden stopień podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną i roczną wynikającą ze średniej ważonej, uwzględniając jego możliwości, wysiłek i wkład pracy w opanowanie wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

8.       Ustala się wagi poszczególnych aktywności uczniów z przedmiotów:

Język polski

Aktywność

Waga

Prace klasowe, sprawdziany gramatyczne i literackie, konkursy okręgowe i wojewódzkie.

3

Testy czytania ze zrozumieniem, dyktanda, kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

2

Technika czytania, praca domowa, recytacja, zeszyt, aktywność na lekcji i praca w grupie

1

Język obcy

Aktywność

Waga

Sprawdziany, osiągnięcia w konkursach

3

Aktywność językowa ( słuchanie, mówienie, pisanie), kartkówki, projekty, wiadomości kulturowe

2

Prace domowe

1

Historia i społeczeństwo / Historia

Aktywność

Waga

Prace klasowe, konkursy

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne

2

Prace domowe, zeszyt, inne aktywności

1

Wiedza o społeczeństwie

Aktywność

Waga

Prace klasowe, konkursy

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne

2

Prace domowe, zeszyt, inne aktywności

1

Religia

Aktywność

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

                                       2

Prace domowe, aktywność i praca na lekcji

1

Matematyka

Aktywność

Waga

Prace klasowe, sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

2

Prace domowe, aktywność i praca na lekcji

1

Przyroda / Biologia

Aktywność

Waga

Prace klasowe, sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

2

Prace domowe, zeszyt, inne aktywności

1

Geografia

Aktywność

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

2

Prace domowe, aktywność i praca na lekcji

1

Chemia

Aktywności

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

2

Prace domowe, , aktywność i praca na lekcji

1

Fizyka

Aktywności

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne, konkursy szkolne

2

Prace domowe, aktywność i praca na lekcji

1

Zajęcia komputerowe/ Informatyka

Aktywności

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne, projekty

3

Kartkówki, praca samodzielna na lekcji

2

Prace domowe, prace dodatkowe, aktywność na lekcji, zeszyt ćwiczeń

1

Zajęcia techniczne

Aktywność

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, konkursy szkolne

2

Prace domowe, praca na lekcji, zeszyt

1

Plastyka

Aktywność

Waga

Sprawdziany, konkursy

3

Prace plastyczne

2

Zeszyt, wypowiedzi na lekcji ( aktywność )

1

Muzyka

Aktywność

Waga

Sprawdziany, granie na instrumencie                              ( melodycznym ), konkursy, występy

3

Zadania praktyczne (rytmiczne, ze znajomość dźwięków, terminologii), odpowiedzi ustne, kartkówki, śpiew solowy

2

Śpiew w grupie, wypowiedzi na lekcji (aktywność), zeszyt

1

Wychowanie fizyczne

Aktywność

Waga

Sprawdziany sprawności i umiejętności fizycznej, zawody międzyszkolne, zajęcia pozalekcyjne, przynależność do sekcji w klubach sportowych

3

Aktywność, zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, zawody wewnątrzszkolne

2

Rozgrzewka, sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków

1

Edukacja dla bezpieczeństwa

Aktywność

Waga

Sprawdziany, konkursy zewnętrzne

3

Kartkówki, odpowiedzi ustne

2

Prace domowe, zeszyt, aktywność na zajęciach

1