Rekrutacja              

strona główna

9

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Zespołu Placówek Oświatowych Nr2 w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola Nr 4 na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Zespołu Placówek Oświatowych Nr2
w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2020/2021

Lista  kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
do Samorządowego Przedszkola Nr 4 w ZPO Nr 2
w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2020/21

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
Zespołu Placówek Oświatowych Nr2 w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola Nr 4
w ZPO Nr 2
w Mi
ędzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2020/21

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2020/2021

Zgłoszenie  zapisu dziecka do szkoły ( druk)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - spoza obwodu szkoły

Druki do pobrania  - klasa I szkoły podstawowej

Rekrutacja do przedszkoli w roku  na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego na rok szkolny2020/2021

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgoda na naukę w klasie sportowej

 

 

horizontal rule

Wnioski rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr2 w Międzyrzecu Podlaskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony szkoły w zakładce rekrutacja i składać elektronicznie (skan) na adres zpo2@miedzyrzec.pl.  Oryginał trzeba będzie dostarczyć w terminie późniejszym, o czym osoba składająca zostanie powiadomiona.

Rekrutacja do klasy IV sportowej wydłużona zostaje do 27.03.2020r.

Grzegorz Kowalczyk

 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 9 marca 2020 r.

od godz. 8.00

  do  23 marca 2020 r.

do godz. 15.00

 

od 20 maja 2020 r.

od godz. 8.00

   do 29 maja 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

 

 

od 24 marca 2020 r.

 

do 6 kwietnia 2020 r.

 

 

od 1 czerwca 2020 r.

 

do 5 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 10 kwietnia 2020 r.

 godz. 12.00

 

8 czerwca 2020 r.

 godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 10 kwietnia 2020 r.

od godz. 12.00

 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

 

od 8 czerwca 2020 r.

od godz. 12.00

 do 15 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwietnia 2020 r.

 godz. 15.00

 

16 czerwca 2020 r.

godz. 15.00

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:

 

1)   kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został   wniosek – 20 punktów;

3)  kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;

4)  miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1-4,:

1) oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;

2) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek

3) oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;

4) oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.

  

 

 

Do pobrania

klasa I szkoły podstawowej

1.        Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego

2.        Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek

3.         Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek

4.         Oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek

 

 

Rekrutacja do przedszkoli  na rok szkolny 2020/2021

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach   

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

 

od  2 marca 2020 r.

od godz. 8.00

  do  20 marca 2020 r.

do godz. 15.00

 

od 20 maja 2020 r.

od godz. 8.00

   do 1 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których      mowa w pkt. 2 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,                   z późn. zm.)

 

 

od 23 marca 2020 r.

                                                   do 3 kwietnia 2020 r.

 

 

od 2 czerwca 2020 r.

 

do 15 czerwca 2020 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 7 kwietnia 2020 r.

 godz. 12.00

 

19 czerwca 2020 r.

 godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 7 kwietnia 2020 r.

od godz. 12.00

 do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

 

od 19 czerwca 2020 r.

od godz. 12.00

 do 23 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 kwietnia 2020 r.

 godz. 15.00

 

25 czerwca 2020 r.

godz. 15.00

    

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej można pobrać ze strony www.miedzyrzec.pl,  w przedszkolach, sekretariatach Zespołów Placówek Oświatowych.

Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc.

1.      Kryteria ustawowe:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

2)      niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.

 

2.      Kryteria dodatkowe określone dla drugiego etapu rekrutacji:

 

1)      pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez oboje rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez oboje rodziców nauki              w systemie dziennym. Kryterium stosuje się także do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko. – 20 pkt,

2)      pozostawanie tylko jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez jednego z rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez jednego  z rodziców nauki w systemie dziennym – 10 pkt,

3)      uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola co kandydat – 10 pkt,

4)      uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka  – 10 pkt,

5)      zadeklarowanie prze rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dziennie (tj. 8 godzin dziennie i więcej) – 10 pkt,

6)      uczęszczanie dziecka w roku poprzedzającym rekrutację do innego przedszkola lub innego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w okresie bezpośrednio przed postępowaniem rekrutacyjnym (kontynuacja edukacji) – 20 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów :

1) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 1) i pkt 2) – poświadczenie z zakładu pracy lub uczelni na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oświadczenie rodziców

2) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 3) – poświadczenie pracownika przedszkola lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka do przedszkola;

3) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 4)  – oświadczenie rodziców

4) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 5) – oświadczenie rodziców zawarte na druku zgłoszenia do przedszkola;

5) poświadczenie kryterium, o którym mowa w pkt 6) – poświadczenie z danej placówki  do której uczęszczało dziecko lub oświadczenie rodzica na druku zgłoszenia dziecka  do przedszkola. 

Druki do pobrania:

1. Wniosek do Samorządowego Przedszkola Nr 4 im. Czesława Janczarskiego/ oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi  i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Zespole Placówek Oświatowych nr 2.

 2. Oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej

3.    Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka.

 

horizontal rule

 Kryteria naboru do klasy integracyjnej

1. W ZPO NR 2 organizujemy klasy integracyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490 z późn. zm.).

2.    Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożonym w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.    Maksymalna liczba uczniów w klasie to 20, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej do 5 uczniów.

 

4.    Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający stosowne orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej.

 

5.    Uczniowie niepełnosprawni mogą pochodzić spoza obwodu naszej szkoły. Stosowną zgodę wydaje Dyrektor ZPO NR 2 po rozpatrzeniu podania rodziców (prawnych opiekunów) oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

6.    W oddziale integracyjnym uczą się dzieci zdrowe, ale muszą spełniać dodatkowo poniższe warunki:

 

a)    posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania

b)    uczniowie mogą pochodzić spoza rejonu naszej szkoły.

 

Kryteria naboru do klas sportowej

 

1.    Kandydaci do klasy sportowej przyjmowani są na podstawie:

a)    Pisemnej prośby rodziców (podania-kwestionariusza oraz informacji o kandydacie do klasy sportowej), skierowanej do dyrektora ZPO NR 2, zawierającej dodatkowo:

-          opinię lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu, wydaną do dnia 31 sierpnia danego roku ,

-          opinię pedagoga ze szkoły podstawowej, uwzględniającą stosunek do obowiązków szkolnych oraz zachowanie ucznia wobec rówieśników i osób dorosłych,

-          pozytywną opinię nauczyciela wychowania fizycznego szkoły podstawowej oraz trenera tworzącego klasę sportową, uwzględniającą:

-       poziom ogólnej sprawności fizycznej ucznia,

-       umiejętność prezentowania w grze zespołowej,

-       zaangażowanie ucznia w reprezentowaniu szkoły we współzawodnictwie sportowym,

-       funkcjonowaniu ucznia w grupie rówieśniczej

2.    Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do klasy sportowej podejmuje dyrektor ZPO NR 2 po rozpatrzeniu ww. dokumentów.

horizontal rule

 

 

horizontal rule

 

Na początek              Strona główna

horizontal rule

 

 

 

 

     

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny: poniedziałek, 06 lipca 2020