Rekrutacja              

strona główna

9

Lista kandydatów niezakwalifikowanych  i zakwalifikowanych w  uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola nr 4 w  ZPO2 na rok szkolny 2022/23

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola nr 4 w  ZPO2 na rok szkolny 2022/23

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola nr 4 w  ZPO2 na rok szkolny 2022/23

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola nr 4 w  ZPO2 na rok szkolny 2022/23

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ZPO2 na rok szkolny 2022/23

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach  na rok szkolny 2022/2023

 

Zgłoszenie  zapisu dziecka do szkoły ( druk)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - spoza obwodu szkoły

Druki do pobrania  - klasa I szkoły podstawowej

Zgoda na naukę w klasie sportowej

Kryteria naboru do klasy integracyjnej

Kryteria naboru do klas sportowej

 

Rekrutacja do przedszkoli  na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego na rok szkolny2022/2023
Druki do pobrania  - przedszkole
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola 

Do pobrania

klasa I szkoły podstawowej

1.        Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego

2.        Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek

3.         Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek

4.         Oświadczenie rodzica o miejscu pracy rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek

             Zgłoszenie  zapisu dziecka do szkoły ( druk)

            Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - spoza obwodu szkoły

Wnioski rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr2 w Międzyrzecu Podlaskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

  

Rekrutacja do przedszkoli 

    

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej można pobrać ze strony www.miedzyrzec.pl,  w przedszkolach, sekretariatach Zespołów Placówek Oświatowych.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek do Samorządowego Przedszkola Nr 4 im. Czesława Janczarskiego/ oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi  i Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
w Zespole Placówek Oświatowych nr 2.

 

Oświadczenia  dołączane do składanego wniosku:

 2. Oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności    gospodarczej

3.    Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka

          4. Oświadczenie o  zameldowaniu

          5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

          6. Oświadczenie o wielodzietności 

 

 Kryteria naboru do klasy integracyjnej

1. W ZPO NR 2 organizujemy klasy integracyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490 z późn. zm.).

2.    Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożonym w sekretariacie szkoły wraz z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3.    Maksymalna liczba uczniów w klasie to 20, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej do 5 uczniów.

 

4.    Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający stosowne orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej.

 

5.    Uczniowie niepełnosprawni mogą pochodzić spoza obwodu naszej szkoły. Stosowną zgodę wydaje Dyrektor ZPO NR 2 po rozpatrzeniu podania rodziców (prawnych opiekunów) oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

6.    W oddziale integracyjnym uczą się dzieci zdrowe, ale muszą spełniać dodatkowo poniższe warunki:

 

a)    posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania

b)    uczniowie mogą pochodzić spoza rejonu naszej szkoły.

 

Kryteria naboru do klas sportowej

 

1.    Kandydaci do klasy sportowej przyjmowani są na podstawie:

a)    Pisemnej prośby rodziców (podania-kwestionariusza oraz informacji o kandydacie do klasy sportowej), skierowanej do dyrektora ZPO NR 2, zawierającej dodatkowo:

-          opinię lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie sportu, wydaną do dnia 31 sierpnia danego roku ,

-          opinię pedagoga ze szkoły podstawowej, uwzględniającą stosunek do obowiązków szkolnych oraz zachowanie ucznia wobec rówieśników i osób dorosłych,

-          pozytywną opinię nauczyciela wychowania fizycznego szkoły podstawowej oraz trenera tworzącego klasę sportową, uwzględniającą:

-       poziom ogólnej sprawności fizycznej ucznia,

-       umiejętność prezentowania w grze zespołowej,

-       zaangażowanie ucznia w reprezentowaniu szkoły we współzawodnictwie sportowym,

-       funkcjonowaniu ucznia w grupie rówieśniczej

2.    Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do klasy sportowej podejmuje dyrektor ZPO NR 2 po rozpatrzeniu ww. dokumentów.

 

 

Na początek              Strona główna

 

 

 

 

     

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny: czwartek, 02 czerwca 2022